Skip to content

Episode 22 | Immigration | N S W State Nomination Guidelines Update

Episode 22 | Immigration | N S W State Nomination Guidelines Update

In our weekly Pendu Australia live show, we discussed about the new guidelines of New South Wales state nomination. Also, we gave answers to your questions. ਸਾਡੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।