Skip to content

Episode 23 | Immigration | NT State Nomination Guidelines Update

Episode 23 | Immigration | NT State Nomination Guidelines Update

In our weekly Pendu Australia live show, we discussed the new guidelines of Northern Territory state nomination. Also, we gave answers to your questions. ਸਾਡੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।